Skip to main content
Späť na všetky novinky

NOVINKY

23.3.2014 – Členská schôdza OO Sobrance

Dnes t.j. v nedeľu 23.3. sa uskutočnila Členská schôdza OO Sobrance. Po dlhšom období boli výborom OO rozposlané pozvánky jednotlivým členom SO aj členom , ktorí pochádzajú z okolitých dedín. Na pozvanie zareagovalo a Členskej schôdze sa zúčastnilo 32 členov OO Sobrance. Vzorovo pripravená schôdza starým výborom prispela ku kľudnému jednaniu v jedálni Gymnázia Sobrance. Po schválení programu oboznámili členov so správami predseda OO Sobrance Mgr. František Oravec a za MsO Michalovce predseda p. ŠAFFA Vladimír. Najväčší záujem prejavili zúčastnení pri správe hospodára MsO o pláne zarybnenia na rok 2014. Sprava sa dotkla aj nedávno vypustenej VN Kolibabovce. Do nového výboru pre obdobie 2014 – 2017 kandidovali všetci členovia starého výboru a dvaja noví . Po verejnom hlasovaní a pridelení funkcii mohol predseda MsO SRZ Michalovce oboznámiť Členskú schôdzu s funkciami vo výbore.
Predsedom sa stal Mgr. František ORAVEC, tajomníkom Ing. Miroslav MARCÍN, hospodár Miroslav HOFMAN, pokladník Martin BUKSÁR, brigádnická činnosť Michal PEČEŇÁK, športová činnosť Marcel ROŽKO, rybárska stráž Ing. Igor GAVULA. V diskusii bolo poukázané na revírovanie a nové označenie Sobraneckého potoka, Tibavky. Vypustenie Kolibaboviec a väčšia všímavosť od členov , na to poukázal p. Marcin. Odsúhlasením Návrhu na uznesenie členská schôdza skončila s tým , že sa bude konať pravidelne každoročne.