Skip to main content
Späť na všetky novinky

NOVINKY

2. ročník – KAPRÁRSKY MARATÓN O POHÁR MsO SRZ MICHALOVCE- Pozdišovce, PROPOZÍCIE + MAPA + PRIHLÁŠKA

 

KAPRÁRSKY MARATÓN O POHÁR MsO SRZ MICHALOVCE (2. ročník)

PROPOZÍCIE 

ÚVOD

Podľa plánu športových podujatí pre rok 2020 usporadúva MsO SRZ Michalovce, pre členov MsO SRZ Michalovce športový rybársky pretek v love kaprov a amurov. Ide o pretek dvoj až trojčlenných kaprárskych družstiev usporadúvaný na VN Pozdišovce. 


TERMÍN  KONANIA

20. 5 – 24. 5. 2020

 

USPORIADATEĽ  ŠPORTOVÉHO RYBÁRSKEHO PRETEKU

MsO SRZ Michalovce

Mestská organizácia SRZ Michalovce poveruje organizáciou športového rybárskeho preteku Kaprárskeho maratónu o pohár MsO SRZ Michalovce pp. Andreja Semana, Jozefa Kanaloša.

 

O VODNEJ NÁDRŽI

VN Pozdišovce 4-3710-1-1, vodná plocha s rozlohou 8ha. Nádrž sa nachádza bezprostredne pri obci Pozdišovce, ktorá sa pravidelne dvakrát do roka zarybňuje násadou kapra K3 a inou početnou násadou iných druhov rýb. Na nádrži sa ulovilo množstvo pekných aj kapitálnych úlovkov sumca, amura a kapra. Aj v minulom roku 2019 sa tu ulovilo niekoľko krásnych kaprov s hmotnosťou cez 10kg. Dno nádrže je zväčša pokryté nánosom bahna. Brehy nádrže sú zatrávnené s množstvom kríkov, stromov a vysokým pobrežným vodným porastom. Hĺbka vody záleží od miesta lovu. Hrádza – hlboká voda, zadná časť nádrže – voda plytká s množstvom zatopeného.porastu. Vodná plocha počas konania športových rybárskych pretekov bude rozdelená na dva sektory a to na sektor A a sektor B. V sektore A bude umiestnených 7 štandov, v sektore B bude umiestnených 6 štandov. Jednotlivé sektory a štandy budú vo vode vyznačené.a oddelené.tyčovými.bojkami.                            

 

ZÁPIS A REGISTRÁCIA

·         maximálny počet družstiev 13

·         štartovné je 130,- eur za družstvo

·         družstvá sú 2-členné s možnosťou mať k dispozícii asistenta

·         asistent je buď plnohodnotným členom družstva alebo neloviacim členom družstva

·         termín evidencie prihlášok je do dňa 15.3.2020 do 24:00 hod (nehradí sa štartovné)

·         po ukončení prihlasovania družstiev, organizačný výbor spolu s členmi výboru MsO vyberú 13 družstiev, ktoré sa zúčastnia pretekov

·         osoby poverené organizáciou preteku predložia menný zoznam prihlásených družstiev výboru MsO SRZ Michalovce v termíne do 20.3.2020

·         do 31.3.2020 družstvo dostane vyjadrenie ohľadom možnosti štartu na pretekoch v tomto ročníku, resp. či sa družstvo stáva náhradným družstvom

·         štartovné je potrebné zaplatiť najneskôr do 7dní odo dňa výberu a upovedomenia družstva, že bolo vybrané medzi 13 tímov, ktoré sa zúčatnia pretekov

·         zaplatenie štartovného Vás oprávňuje zúčastniť sa súťaže

·         všetky družstvá budú zaregistrované na preteky až po uhradení štartovného

·         odstúpenie od súťaže, ako aj nezúčastnenie sa preteku – zaplatenú sumu nebude možné vrátiť, táto bude použitá na organizáciu pretekov

·         zaregistrovaní pretekári musia byť držiteľmi platných rybárskych dokladov k rybolovu oprávňujúcich ich loviť

·         asistent, ktorý by nahrádzal v priebehu súťaže jedného z pretekárov družstva, musí tak isto byť držiteľom platných dokladov k rybolovu

·         všetci členovia družstva musia dovŕšiť v deň začiatku preteku min.18 rokov, osoby mladšie ako 18 rokov nebudú zapísané, zaregistrované na preteky, ani ako asistenti družstva

Prihlášky  prosíme zaslať na e-mailovú adresu : jozef.kanalos@centrum.sk, alebo telefonicky na tel. číslo 0902 578 059.  Bližšie informácie aj na tel. čísle 0907 075 650 – Andrej Seman.

Každé prihlasené družstvo dostane obratom oznámenie o prihlásení – nie o účasti na súťaži. Prosíme pri prihláseni zadať názov tímu, mená účastníkov, prípadne aj meno asistenta a kontakt ( tel. č., e-mail ).
Každý pretekár sa zúčastňuje preteku na vlastné riziko. Zaplatením štartovného súhlasí s podmienkami súťaže. Za vecné a zdravotné ujmy neberie organizátor zodpovednosť. Každý účastník preteká na vlastné riziko. 

 

ČASOVÝ HARMONOGRAM

zraz pretekárov je 20. mája 2020 (streda) o 9:00 hod. na VN Pozdišovce

09:00  – 10:00            otvorenie a losovanie sektorov

10:00  – 14:00            presun na vyžrebované sektory a príprava na preteky

14:00               začiatok preteku, prvé kŕmenie

koniec preteku 24.mája.2020 (nedeľa) o 10:00 hod.
12:30               vyhlásenie výsledkov a odovzdanie cien

13:00               záver a ukončenie preteku

 

PRIEBEH  LOSOVANIA

Podľa poradia zaregistrovania si družstvo bude losovať najprv poradie, v akom si potom následne bude losovať lovné miesto.

PRAVIDLÁ PRETEKU


.   v jednom družstve sa loví na maximálne 4 prúty

·         každý prút môže byť osadený maximálne jedným náväzcom s jedným háčikom

·         požívanie spodovych  prútov na zakrmovanie je povolené

·         použitie nahadzovacieho sonaru povolené

·         kŕmenie je povolené iba s boilies a peletami

·         lov povolený výhradne iba na boilies a pelety, čo organizátori a rozhodca budú môcť námatkovo kontrolovať kedykoľvek počas pretekov

·         používanie iných nástrah a návnad, ako sú boilies a pelety je výlučne zakázané

·         pretekár môže lov v priebehu preteku prerušiť a opustiť svoj sektor. V tomto prípade dva prúty musia byť z vody vytiahnuté. Lov sa obmedzuje na jedného pretekára

·         pokiaľ družstvo má aj asistenta, ktorý vlastní potrebné doklady k rybolovu, tento môže zastúpiť jedného z pretekárov a vykonávať lov za pretekára, ktorý lov prerušil

·         asistent, ktorý nemá potrebné rybárske doklady, nemôže vykonávať lov za pretekára, je neaktívnym členom družstva

·         pretekár, ktorý chce opustiť VN, musí toto nahlásiť organizačnému výboru ( Kanaloš, Seman) a rozhodcovi.

·         pretekár pred návratom na štand sa ohlási u rozhodcu, ktorý vykoná kontrolu pretekára (napríklad kontrolu auta, príručnej batožiny a pod.)

·         pretekári majú možnosť podania protestu voči porušeniu pravidiel, voči inému družstvu a to u organizačného výboru alebo u rozhodcu, ktorí rozhodnú v čo najkratšom čase

·         podmienky nádrže nevyžadujú silnú zostavu, preto Vás prosíme, aby ste zvážili používanie spletaných šnúr

·         návštevy počas súťaže sú povolené každý deň od 8:00 hod. maximálne do 20:00 hod (neplatí pre sponzorov preteku a členov výboru MsO SRZ Michalovce – max. do 23:00 hod)

·         v priebehu preteku, ako aj po ukončení preteku musia ostať všetky lovné miesta čisté

·         zakazuje sa pomoc iných osôb

·         feederová technika je zakázaná

·         prsačky resp. broďáky je možné používať výlučne na zasakovanie ryby a vybratie zasakovanej ryby

·         prsačky resp. broďáky nie je možné používať pri nahadzovaní prútu a pri kŕmení

·         zákaz používania člna, zavážacej lode, zakrmovacej lode

·         všetky pravidlá a povinnú výbavu bude kontrolovať rozhodca

 

KVALIFIKÁCIA DRUŽSTVA NA  MMSR V LOVE KAPROV – ZEMPLÍNKY KAPOR 2020    (VÝBER DRUŽSTVA  MsO SRZ MICHALOVCE, KTORÉ BUDE REPREZENTOVAŤ NAŠU ORGANIZÁCIU)

Tieto preteky sa zároveň stávajú aj oficiálnou kvalifikáciou na MMSR v love kaprov -Zemplínsky kapor, usporadúvané na VN Zemplínska šírava, za našu MsO SRZ Michalovce v roku 2020.

          možnosť reprezentovať našu organizáciu bude mať víťazné družstvo, ktoré sa umiestni na prvom mieste

          podmienkou je, že družtvo nastúpi na pretek pod názvom MsO SRZ Michalovce, nie pod názvom, ktoré malo na pretekoch v Pozdišovciach

          MsO SRZ Michalovce hradí kvalifikovanému družstvu polovičku štartovného poplatku, čo je 315,- eur

          družstvo musí ostať v nezmenej zostave, resp. môže pribrať do družstva ďalšieho člena,  pokiaľ sú dvaja

          družstvo má možnosť odmietnuť účasť na tomto preteku

          po odmietnutí prvého družstva zúčastniť sa pretekov bude mať možnosť reprezentovať našu organizáciu družtvo, ktoré sa umiestnilo na druhom, resp. aj treťom mieste, za tých istých podmienok, ako u prvého družstva

          kvalifikácia je možná iba z prvých troch miest

          pokiaľ odmietnu zúčastniť sa na Zemplínskom kaprovi všetky tri družstvá, tak MsO SRZ Michalovce vyberie družstvo ako doposiaľ,  na základe vlastného výberu 

 

ZAOBCHÁDZANIE S  RYBAMI 

         nedodržanie pravidiel, zlé správanie sa alebo nešetrné zaobchádzanie s rybami môže viesť k okamžitému vyradeniu zo súťaže – rozhodne organizačný výbor spolu s rozhodcom resp. rozhodcami 

         tie družstvá, u ktorých zistíme postupné úmrtie rýb kvôli nešetrnému zaobchádzaniu, budú diskvalifikované a ich body budú zrušené 

         uhynuté ryby sa nevážia

 

POVINNÁ VÝBAVA 

         každé družstvo musí mať k dispozícii minimálne 6 ks prechovávacích sakov, pričom  do jedného prechovávacieho saku je možné uložiť len jednu rybu

         kaprová podložka – bez kaprovej podložky nebude družstvo pripustené k lovu

         podberák

         1 ks tyčovej svietiacej bójky

 

BODOVANIE A VÁŽENIE

         pri vážení ulovenej ryby môže byť prítomný 1 člen zo susedného družstva

         bodovanie a váženie ulovených rýb prevádza hlavný rozhodca 3x v dohodnutý čas počas 24hodín. Uulovené ryby treba bezpečne zasakovať až do príchodu rozhodcu. Pokiaľ družstvo bude mať naplnené všetky prechovávacie saky, môže vyzvať rozhodcu k váženiu aj skôr.  Pokiaľ by bol ulovený kapor nad 5kg alebo amur nad 60cm – bude rozhodca družstvom  vyzvaný k váženiu ihneď.

         zdokumentovať každú rybu s tabuľkou  min. jednou fotkou

         ulovené ryby je prísne zakázané preniesť do susedného alebo do iného sektoru, ak  by k tomu prišlo, oba sektory – družstvá sú zo súťaže vylučené

         do súťaže sa započítajú len kapry nad 50cm (vrátane) a amur nad 60cm (vrátane)

         víťazom sa stane družstvo s celkovou najväčšou hmotnosťou ulovených rýb

         v prípade rovnosti hmotností rozhoduje väčší počet ulovených rýb, resp. keby bola zhoda aj tu, tak rozhodne  najťažšia ulovená ryba

 

CENY

1.      miesto finančná odmena 600€  v hotovosti + poháre, diplomy, vecné ceny od MsO SRZ Michalovce + vecné ceny ďalší sponzor

2.      miesto finančná odmena 400€  v hotovosti + poháre, diplomy, vecné ceny od MsO SRZ Michalovce + vecné ceny ďalší sponzor

3.       miesto finančná odmena 200€ v hotovosti + poháre, diplomy, vecné ceny od MsO SRZ Michalovce + vecné ceny ďalší sponzor

 

       najväčšiu bodovaná ryba:  pohár + 100 € v hotovosti

 

4.      až po 13. miesto pamätné medaily od MsO SRZ Michalovce

 

          Finančné odmeny sú garantované len v prípade zápisu a vyplatenia štartovného poplatku všetkých 13 družstiev

          Ak účasť bude nižšia ako 13 družstiev, finančné odmeny sa upravia adekvátne podľa tohto

          Finančná odmena v hodnote 1. – 600 €, 2. – 400 €, 3. – 200 €, najväčšia bodovaná ryba 100 €, sú výhrami zo štartovného poplatku. Pri preberaní výherca podpíše prevzatie na predloženom formulári, ktorý zodpovedné osoby odovzdajú ekonómke MsO SRZ Michalovce do 15 dní od skončenia preteku

          Celkové vyúčtovanie preteku bude predložené výboru MsO SRZ Michalovce do 15 dní od skončenia preteku

 

SPONZORI  PRETEKU

·         rybárska predajňa PETER

·         rybárska predajňa H+H

·         rybárska predajňa Šupina

·         MsO SRZ Michalovce

Propozície schválila Mestská organizácia SRZ Michalovce po konzultácii so zodpovednými a poverenými osobami organizáciou preteku Kaprásky maratón o pohár MsO SRZ Michalovce dňa ……………..

Súčasťou propozícii je:

          mapka vodnej nádrže s rozkreslenými sektormi

          registračný formulár družstva do súťaže(stiahnúť)