Skip to main content
Späť na všetky novinky

NOVINKY

11.3.2018 Mestská konferencia MsO Michalovce

Mestská konferencia MsO SRZ Michalovce
Dlho očakávaná Mestská konferencia v Michalovciach dnes bola v Reštaurácii Zlatý Bažant.
Už od 7:30 sa schádzali členovia , aby si zaistili dobré miesto v zasadačke pripravenej pre 240 ľudí. Potešil hlavne záujem mladých ľudí o dianie v organizácii. Pri vstupe si mohli všimnúť výborne spracovanú tabuľu a na nej všetky správy a usmernenia tykajúce sa roku 2017 ale aj akcie do roku 2018. Starý výbor pripravil informácie vzorovo. Na vstupe sa každý zaevidoval , zakúpil tombolu s možnosťou výhry povolenky a tak si mohol obsadiť miesto. Dnes sa zaevidovalo 193 členov. O 8:00 bolo v zasadačke malo ľudí a tak sa čakalo pol hodiny , kedy sa prijalo odhlasované uznesenie o uskutočnení Mestskej konferencie . Odsúhlasením programu a komisii sa mohli predniesť správy , ktoré sa hneď dávali odsúhlasiť a zaevidovať do návrhu na uznesenie. Tajomník MsO poverený vedením konferencie tak mohol odovzdať prihlášky kandidátov predsedovi volebnej komisie. Volebná komisia sa oboznámila s prihláškami a skonštatovala že zo 14 prihlášok jedná nespĺňala podmienky a tato nebola prijatá na hlasovanie. Volebná komisia vyzvala každého kandidáta pri čítaní prihlášky a hlavne charakteristiky, aby sa postavil a tak členovia mohli spoznať o koho sa jedná. Nasledovalo hlasovanie o každom záujemcovi do výboru zvlášť a tak isto o členoch kontrolnej komisie. Po hlasovaní volebná komisia sa odobrala do miestnosti pre voľby pripravenej. Nasledovalo spočítania hlasov a oboznámenie s výsledkami volieb. Do výboru Mestskej konferencie boli zvolení 11 členovia , ktorí získali nadpolovičnú väčšinu hlasov. Predseda volebnej komisie vyzval členov zvolených ,aby v na to určenej miestnosti si zvolili predsedu Mestskej organizácie na volebné obdobie 2018-2021. Predsedom Mestskej organizácie sa stal p. Vladimír Šaffa, tajomníkom p. Peter Angi, podpredsedom p. Tibor Balint a hospodárom p. Rastislav Kačmarský. Predsedom Kontrolnej komisie sa stal p. Zdeněk Michalko a členmi pp. Janoušek Rastislav, Ján Matovič a Ondrej Kašaj. Na snem boli zvolení pp. Šaffa, Angi a náhradník p. Kačmarský.
V diskusii prvý vystúpil p. Šaffa a vysvetlil podrobne prácu výboru, dôvod zvýšenia členskej známky, prácu disciplinárnej komisie, odmeny členom výboru a hlavne usmernil členov a zdôvodnil veľké náklady na Rybársky dom. Požiadal Mestskú konferenciu , aby zvážila a vybrala z radov členov 3 zástupcov, ktorí by zo 4 členmi výboru začali sa zaoberať predajom budovy Rybárskeho domu a kúpou budovy slúžiacej pre potreby Ryb.domu, podľa našich prestav. Ďalším v diskusii bol hospodár MsO p. Kačmarský. Oboznámil členov so zarybňovaním a problémami tykajúcimi zarybnenia hlavne pri zle dostupných vodách. Navrhol kúpu auta s korbou, aby sa mohla tam umiestniť nádrž na prevoz. Hlasovaním odsúhlasili prítomní na konferencii jeho požiadavku. Ďalšie diskusné príspevky pp.Pliška, Nurka boli hneď zodpovedané. V návrhu na uznesenie bolo prijaté aj návrh na zvýšenie poplatku pre mládež od roku 2019 ma 2€ a potvrdený príspevok 1€ na športovú činnosť. Zaver patril poďakovaniu predsedu všetkým prítomným na Mestskej konferencii, poďakovanie skrutátorom, komisiám a hlavne volebnej komisii za vzorové vedenie volieb.