Skip to main content
Späť na všetky novinky

NOVINKY

Úhyn rýb na Laborci – 14.6.2015

V nedeľu 14.6.2015 sa zopakoval už tradičný úhyn rýb na Laborci. Rybári okamžite večer hlásili podozrivé ryby na hladine Laborca predsedovi a hospodárovi MsO Michalovce. Úhyn sme hlásili ichtyológovi RADY a ten životnému prostrediu. Ráno už všetci zástupcovia preverovali úhyn. Zasadnutia sa zúčastnili zástupcovia Inšpekcie životného prostredia Košice, VVS Michalovce, ČOV Michalovce a za rybárov p. Kačmarský. Konštatovali , že uhynuli ryby v dĺžke 500m a boli to plotice, pleskáče, mreny, podustvy cca 200 ks.
Podľa vyjadrenia p. Kačmarského a p. Maťaša z VVS bol dňa 14.6. o cca 16:00 hod. v tejto lokalite zaznamenaný prívalový dážď, počas ktorého došlo k preliatiu nariedených komunálnych odpadových vôd cez prepadovú hranu odľahčovacej komory a k následnému vypúšťaniu do vodného toku Laborec. Pri tomto odľahčení došlo k výtoku väčšieho množstva neriedených odpadových vôd, čo bolo príčinou úhynu rýb vo večerných hodinách dňa 14.6.2015.
Pracovná skupina vykonala obhliadku ČOV Michalovce , nebola zistená porucha na objektoch ČOV. Zástupca VVS, a.s. Závod Michalovce predložil povolenie na vypúšťanie komunálnych odpadových z verejnej kanalizácie mesta Michalovce cez mechanicko-biologickú ČOV do vodného toku Laborec, v ktorom príslušný OŠVS povolil VVS, a.s. Košice predmetné vypúšťanie odpadových vôd z odľahčovacích objektov počas prívalových dažďov.
Na základe vyššie uvedených zistených skutočnosti IŽP Košice konštatuje , že úhyn rýb bol spôsobený povoleným vypúšťaním nariedených komunálnych odpadových vôd z odľahčovacej komory počas prívalového dažďa, čím nedošlo k naplneniu skutkovej podstaty § 41 odst.1vodného zákona . IŽP Košice týmto považuje riešenie MZV za ukončené.
Zverejnili sme doslovne niektoré časti zápisu zo dňa 15.6.2015 napísaného na ČOV Michalovce.
Výbor MsO Michalovce prostredníctvom svojho zástupcu v RADE Žilina požiada o dorybnenie Laborca z rezerv ichtyológa RADY.