Skip to main content
Späť na všetky novinky

NOVINKY

Organizátormi stretnutia – Michalovčania

1. Pracovné stretnutie organizácii Zemplína
Po stretnutiach na poli športovom v letných mesiacoch, sa funkcionári SRZ Zemplína stretli tohto roku pracovne. Myšlienka takýchto stretnutí vznikla na pretekoch funkcionárov. Ako prvý zorganizovali stretnutie MsO SRZ Michalovce . V skromných podmienkach chatky na Zemplínskej šírave sa stretli MsO Humenné, MO Vranov n/ Topľou, MO Trebišov, MO Veľké Kapušany a domáci MsO Michalovce. Program určili MsO Michalovce ako usporiadatelia :
1, Prehodnotenie zmlúv o spoločnom obhospodarovaní revírov medzi organizáciami
2, Prestupy členov medzi organizáciami
3, Kontrola revírov a spoločné kontroly
4, Riešenie disciplinárnych priestupkov
5, Zemplínska šírava – všeobecne
Ku každému bodu podujatia bola obšírna diskusia a každá organizácia oboznamovala susedov o všetkom , čo sa podarilo uskutočniť v tej ktorej oblasti. Stretnutie trvalo tri hodiny a s konštatovaním, že splnilo svoj ciel , odchádzali jednotlivé organizácie domov. Zo stretnutia bol urobený zápis s prezenčnou listinou s termínmi plnenia a zodpovednými osobami , ten bude zaslaný každej strane a viceprezidentovi za Košický a Prešovský kraj.
O rok sa organizátorom stáva MsO Humenné, ktorá zašle pozvánky s určeným programom.