KAPRÁRSKY MARATÓN O POHÁR MsO SRZ MICHALOVCE (2. ročník)

PROPOZÍCIE 

ÚVOD

Podľa plánu športových podujatí pre rok 2020 usporadúva MsO SRZ Michalovce, pre členov MsO SRZ Michalovce športový rybársky pretek v love kaprov a amurov. Ide o pretek dvoj až trojčlenných kaprárskych družstiev usporadúvaný na VN Pozdišovce. 


TERMÍN  KONANIA

20. 5 - 24. 5. 2020

 

USPORIADATEĽ  ŠPORTOVÉHO RYBÁRSKEHO PRETEKU

MsO SRZ Michalovce

Mestská organizácia SRZ Michalovce poveruje organizáciou športového rybárskeho preteku Kaprárskeho maratónu o pohár MsO SRZ Michalovce pp. Andreja Semana, Jozefa Kanaloša.

 


O VODNEJ NÁDRŽI

VN Pozdišovce 4-3710-1-1, vodná plocha s rozlohou 8ha. Nádrž sa nachádza bezprostredne pri obci Pozdišovce, ktorá sa pravidelne dvakrát do roka zarybňuje násadou kapra K3 a inou početnou násadou iných druhov rýb. Na nádrži sa ulovilo množstvo pekných aj kapitálnych úlovkov sumca, amura a kapra. Aj v minulom roku 2019 sa tu ulovilo niekoľko krásnych kaprov s hmotnosťou cez 10kg. Dno nádrže je zväčša pokryté nánosom bahna. Brehy nádrže sú zatrávnené s množstvom kríkov, stromov a vysokým pobrežným vodným porastom. Hĺbka vody záleží od miesta lovu. Hrádza - hlboká voda, zadná časť nádrže - voda plytká s množstvom zatopeného.porastu. Vodná plocha počas konania športových rybárskych pretekov bude rozdelená na dva sektory a to na sektor A a sektor B. V sektore A bude umiestnených 7 štandov, v sektore B bude umiestnených 6 štandov. Jednotlivé sektory a štandy budú vo vode vyznačené.a oddelené.tyčovými.bojkami.                            

 

ZÁPIS A REGISTRÁCIA

·         maximálny počet družstiev 13

·         štartovné je 130,- eur za družstvo

·         družstvá sú 2-členné s možnosťou mať k dispozícii asistenta

·         asistent je buď plnohodnotným členom družstva alebo neloviacim členom družstva

·         termín evidencie prihlášok je do dňa 15.3.2020 do 24:00 hod (nehradí sa štartovné)

·         po ukončení prihlasovania družstiev, organizačný výbor spolu s členmi výboru MsO vyberú 13 družstiev, ktoré sa zúčastnia pretekov

·         osoby poverené organizáciou preteku predložia menný zoznam prihlásených družstiev výboru MsO SRZ Michalovce v termíne do 20.3.2020

·         do 31.3.2020 družstvo dostane vyjadrenie ohľadom možnosti štartu na pretekoch v tomto ročníku, resp. či sa družstvo stáva náhradným družstvom

·         štartovné je potrebné zaplatiť najneskôr do 7dní odo dňa výberu a upovedomenia družstva, že bolo vybrané medzi 13 tímov, ktoré sa zúčatnia pretekov

·         zaplatenie štartovného Vás oprávňuje zúčastniť sa súťaže

·         všetky družstvá budú zaregistrované na preteky až po uhradení štartovného

·         odstúpenie od súťaže, ako aj nezúčastnenie sa preteku - zaplatenú sumu nebude možné vrátiť, táto bude použitá na organizáciu pretekov

·         zaregistrovaní pretekári musia byť držiteľmi platných rybárskych dokladov k rybolovu oprávňujúcich ich loviť

·         asistent, ktorý by nahrádzal v priebehu súťaže jedného z pretekárov družstva, musí tak isto byť držiteľom platných dokladov k rybolovu

·         všetci členovia družstva musia dovŕšiť v deň začiatku preteku min.18 rokov, osoby mladšie ako 18 rokov nebudú zapísané, zaregistrované na preteky, ani ako asistenti družstva

Prihlášky  prosíme zaslať na e-mailovú adresu : jozef.kanalos@centrum.sk, alebo telefonicky na tel. číslo 0902 578 059.  Bližšie informácie aj na tel. čísle 0907 075 650 - Andrej Seman.

Každé prihlasené družstvo dostane obratom oznámenie o prihlásení - nie o účasti na súťaži. Prosíme pri prihláseni zadať názov tímu, mená účastníkov, prípadne aj meno asistenta a kontakt ( tel. č., e-mail ).
Každý pretekár sa zúčastňuje preteku na vlastné riziko. Zaplatením štartovného súhlasí s podmienkami súťaže. Za vecné a zdravotné ujmy neberie organizátor zodpovednosť. Každý účastník preteká na vlastné riziko. 

 

ČASOVÝ HARMONOGRAM

zraz pretekárov je 20. mája 2020 (streda) o 9:00 hod. na VN Pozdišovce

09:00  – 10:00            otvorenie a losovanie sektorov

10:00  – 14:00            presun na vyžrebované sektory a príprava na preteky

14:00               začiatok preteku, prvé kŕmenie

koniec preteku 24.mája.2020 (nedeľa) o 10:00 hod.
12:30               vyhlásenie výsledkov a odovzdanie cien

13:00               záver a ukončenie preteku

 

PRIEBEH  LOSOVANIA

Podľa poradia zaregistrovania si družstvo bude losovať najprv poradie, v akom si potom následne bude losovať lovné miesto.


PRAVIDLÁ PRETEKU


.   v jednom družstve sa loví na maximálne 4 prúty

·         každý prút môže byť osadený maximálne jedným náväzcom s jedným háčikom

·         požívanie spodovych  prútov na zakrmovanie je povolené

·         použitie nahadzovacieho sonaru povolené

·         kŕmenie je povolené iba s boilies a peletami

·         lov povolený výhradne iba na boilies a pelety, čo organizátori a rozhodca budú môcť námatkovo kontrolovať kedykoľvek počas pretekov

·         používanie iných nástrah a návnad, ako sú boilies a pelety je výlučne zakázané

·         pretekár môže lov v priebehu preteku prerušiť a opustiť svoj sektor. V tomto prípade dva prúty musia byť z vody vytiahnuté. Lov sa obmedzuje na jedného pretekára

·         pokiaľ družstvo má aj asistenta, ktorý vlastní potrebné doklady k rybolovu, tento môže zastúpiť jedného z pretekárov a vykonávať lov za pretekára, ktorý lov prerušil

·         asistent, ktorý nemá potrebné rybárske doklady, nemôže vykonávať lov za pretekára, je neaktívnym členom družstva

·         pretekár, ktorý chce opustiť VN, musí toto nahlásiť organizačnému výboru ( Kanaloš, Seman) a rozhodcovi.

·         pretekár pred návratom na štand sa ohlási u rozhodcu, ktorý vykoná kontrolu pretekára (napríklad kontrolu auta, príručnej batožiny a pod.)

·         pretekári majú možnosť podania protestu voči porušeniu pravidiel, voči inému družstvu a to u organizačného výboru alebo u rozhodcu, ktorí rozhodnú v čo najkratšom čase

·         podmienky nádrže nevyžadujú silnú zostavu, preto Vás prosíme, aby ste zvážili používanie spletaných šnúr

·         návštevy počas súťaže sú povolené každý deň od 8:00 hod. maximálne do 20:00 hod (neplatí pre sponzorov preteku a členov výboru MsO SRZ Michalovce - max. do 23:00 hod)

·         v priebehu preteku, ako aj po ukončení preteku musia ostať všetky lovné miesta čisté

·         zakazuje sa pomoc iných osôb

·         feederová technika je zakázaná

·         prsačky resp. broďáky je možné používať výlučne na zasakovanie ryby a vybratie zasakovanej ryby

·         prsačky resp. broďáky nie je možné používať pri nahadzovaní prútu a pri kŕmení

·         zákaz používania člna, zavážacej lode, zakrmovacej lode

·         všetky pravidlá a povinnú výbavu bude kontrolovať rozhodca

 

KVALIFIKÁCIA DRUŽSTVA NA  MMSR V LOVE KAPROV – ZEMPLÍNKY KAPOR 2020    (VÝBER DRUŽSTVA  MsO SRZ MICHALOVCE, KTORÉ BUDE REPREZENTOVAŤ NAŠU ORGANIZÁCIU)

Tieto preteky sa zároveň stávajú aj oficiálnou kvalifikáciou na MMSR v love kaprov -Zemplínsky kapor, usporadúvané na VN Zemplínska šírava, za našu MsO SRZ Michalovce v roku 2020.

-          možnosť reprezentovať našu organizáciu bude mať víťazné družstvo, ktoré sa umiestni na prvom mieste

-          podmienkou je, že družtvo nastúpi na pretek pod názvom MsO SRZ Michalovce, nie pod názvom, ktoré malo na pretekoch v Pozdišovciach

-          MsO SRZ Michalovce hradí kvalifikovanému družstvu polovičku štartovného poplatku, čo je 315,- eur

-          družstvo musí ostať v nezmenej zostave, resp. môže pribrať do družstva ďalšieho člena,  pokiaľ sú dvaja

-          družstvo má možnosť odmietnuť účasť na tomto preteku

-          po odmietnutí prvého družstva zúčastniť sa pretekov bude mať možnosť reprezentovať našu organizáciu družtvo, ktoré sa umiestnilo na druhom, resp. aj treťom mieste, za tých istých podmienok, ako u prvého družstva

-          kvalifikácia je možná iba z prvých troch miest

-          pokiaľ odmietnu zúčastniť sa na Zemplínskom kaprovi všetky tri družstvá, tak MsO SRZ Michalovce vyberie družstvo ako doposiaľ,  na základe vlastného výberu 

 

ZAOBCHÁDZANIE S  RYBAMI 

         nedodržanie pravidiel, zlé správanie sa alebo nešetrné zaobchádzanie s rybami môže viesť k okamžitému vyradeniu zo súťaže - rozhodne organizačný výbor spolu s rozhodcom resp. rozhodcami 

         tie družstvá, u ktorých zistíme postupné úmrtie rýb kvôli nešetrnému zaobchádzaniu, budú diskvalifikované a ich body budú zrušené 

         uhynuté ryby sa nevážia

 

POVINNÁ VÝBAVA 

         každé družstvo musí mať k dispozícii minimálne 6 ks prechovávacích sakov, pričom  do jedného prechovávacieho saku je možné uložiť len jednu rybu

         kaprová podložka - bez kaprovej podložky nebude družstvo pripustené k lovu

         podberák

         1 ks tyčovej svietiacej bójky

 

BODOVANIE A VÁŽENIE

         pri vážení ulovenej ryby môže byť prítomný 1 člen zo susedného družstva

         bodovanie a váženie ulovených rýb prevádza hlavný rozhodca 3x v dohodnutý čas počas 24hodín. Uulovené ryby treba bezpečne zasakovať až do príchodu rozhodcu. Pokiaľ družstvo bude mať naplnené všetky prechovávacie saky, môže vyzvať rozhodcu k váženiu aj skôr.  Pokiaľ by bol ulovený kapor nad 5kg alebo amur nad 60cm - bude rozhodca družstvom  vyzvaný k váženiu ihneď.

         zdokumentovať každú rybu s tabuľkou  min. jednou fotkou

         ulovené ryby je prísne zakázané preniesť do susedného alebo do iného sektoru, ak  by k tomu prišlo, oba sektory - družstvá sú zo súťaže vylučené

         do súťaže sa započítajú len kapry nad 50cm (vrátane) a amur nad 60cm (vrátane)

         víťazom sa stane družstvo s celkovou najväčšou hmotnosťou ulovených rýb

         v prípade rovnosti hmotností rozhoduje väčší počet ulovených rýb, resp. keby bola zhoda aj tu, tak rozhodne  najťažšia ulovená ryba

 

CENY

1.      miesto finančná odmena 600€  v hotovosti + poháre, diplomy, vecné ceny od MsO SRZ Michalovce + vecné ceny ďalší sponzor

2.      miesto finančná odmena 400€  v hotovosti + poháre, diplomy, vecné ceny od MsO SRZ Michalovce + vecné ceny ďalší sponzor

3.       miesto finančná odmena 200€ v hotovosti + poháre, diplomy, vecné ceny od MsO SRZ Michalovce + vecné ceny ďalší sponzor

 

       najväčšiu bodovaná ryba:  pohár + 100 € v hotovosti

 

4.      až po 13. miesto pamätné medaily od MsO SRZ Michalovce

 

-          Finančné odmeny sú garantované len v prípade zápisu a vyplatenia štartovného poplatku všetkých 13 družstiev

-          Ak účasť bude nižšia ako 13 družstiev, finančné odmeny sa upravia adekvátne podľa tohto

-          Finančná odmena v hodnote 1. – 600 €, 2. – 400 €, 3. – 200 €, najväčšia bodovaná ryba 100 €, sú výhrami zo štartovného poplatku. Pri preberaní výherca podpíše prevzatie na predloženom formulári, ktorý zodpovedné osoby odovzdajú ekonómke MsO SRZ Michalovce do 15 dní od skončenia preteku

-          Celkové vyúčtovanie preteku bude predložené výboru MsO SRZ Michalovce do 15 dní od skončenia preteku

 

SPONZORI  PRETEKU

·         rybárska predajňa PETER

·         rybárska predajňa H+H

·         rybárska predajňa Šupina

·         MsO SRZ Michalovce

Propozície schválila Mestská organizácia SRZ Michalovce po konzultácii so zodpovednými a poverenými osobami organizáciou preteku Kaprásky maratón o pohár MsO SRZ Michalovce dňa .................

Súčasťou propozícii je:

-          mapka vodnej nádrže s rozkreslenými sektormi

-          registračný formulár družstva do súťaže(stiahnúť)

 

 

 
Progress-systems, s.r.o.

TOPlist